Regulamin wynajmu przyczepy kempingowej

 1. Ogólne warunki umowy
  1. Wynajmujący wynajmuje, a Najemca bierze w wynajem przyczepę o której mowa w §1 niniejszej umowy.
  2. Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem przyczepy kempingowej i wyposażenia dodatkowego opisanej w § 1 lub posiada prawo do swobodnego dysponowania nim i bez żadnych ograniczeń może nim rozporządzać.
  3. Najemca podpisując umowę oświadcza, iż posiada ważne, nie zatrzymane lub utracone prawo jazdy (uprawnienia) do prowadzenia pojazdów na terenie Polski. Najemca oświadcza również i pojazd holujący przyczepę posiada ważny przegląd techniczny, dopuszczony jest do ciągnięcia przyczepy, oraz posiada ważne ubezpieczenie OC.
  4. Wydanie i zwrot przyczepy odbywa się w siedzibie wynajmującego, zwrot przyczepy winien nastąpić w miejscu określonym w §3 niniejszej umowy.
  5. Wraz z pojazdem Wynajmujący przekazuje Najemcy dowód rejestracyjny, ważną polisę OC i kluczyki (jeśli są potrzebne) do przyczepy. Jeżeli obowiązujące prawo nie wymaga posiadania dokumentów przez Najemcę, Wynajmujący zostaje zwolniony z tego obowiązku.
  6. Warunkiem rozpoczęcia wynajmu jest opłacenie pełnej wartości wynajmu i (jeśli wymagane) wpłacenie kaucji, chyba że pisemnie postanowiono inaczej.
  7. Kaucja za wynajem przyczepy zwracana jest w momencie zwrotu przyczepy, chyba że doszło do uszkodzeń lub zabrudzeń przyczepy, wtedy Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozliczenia i zwrócenia kaucji w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.
  8. Załącznikiem do niniejszej umowy jest „Protokół wydania przyczepy kempingowej, kontroli wyposażenia dodatkowego oraz sprzętu turystycznego”, sporządzony przed wypożyczeniem przedmiotu najmu oraz po jego zwrocie. Najemca ma prawo wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do tego dokumentu, przed jego podpisaniem. Wskazane jest sporządzenie dokumentacji fotograficznej.
  9. Najemca oświadcza , że przyczepa jest czysta i zostanie zwrócona w takim samym stanie czystości, w przeciwnym razie koszty sprzątania zgodnie z tabelą opłat dodatkowych zostaną potrącone z kaucji. Wynajmujący zastrzega sobie wyłączne prawo oceny czystości przyczepy kempingowej przy jej odbiorze.
  10. Najemca oświadcza, że został poinstruowany i przeszkolony w zakresie obsługi przedmiotu najmu i jego wyposażenia. Nie wnosi w tym zakresie dodatkowych uwag i zastrzeżeń.
  11. Wynajmujący wraz z wydaniem przyczepy przekazuje Najemcy instrukcję obsługi przyczepy kempingowej oraz wyposażenia dodatkowego.
  12. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami do kierowania zestawem z przyczepą kempingową oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu.

 

 1. Obowiązki Najemcy.

Najemca zobowiązuje się korzystać z przyczepy kempingowej oraz wyposażenia dodatkowego zgodnie z ich przeznaczeniem i właściwościami oraz przestrzegać instrukcji ich użytkowania. Najemca będzie wykonywać codzienną obsługę techniczną przyczepy na własny koszt.

 1. Utrzymania przyczepy w należytym stanie technicznym.
 2. Każdorazowego zabezpieczania przyczepy przed kradzieżą
 3. Nie usuwania, niszczenia numerów fabrycznych i tabliczek znamionowych umieszczonych na karoserii przyczepy.
 4. Niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o każdym zdarzeniu drogowym tj. wypadek/kolizja.
 5. Niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego w przypadku kradzieży przyczepy.
 6. Niedokonywanie zmian, modyfikacji, ingerowania w instalację elektryczną przyczepy.
 7. W przypadku kradzieży przyczepy Najemca zobowiązuje się do dopełnienia formalności (powiadomienia Policji i Wynajmującego) oraz udzieleniu wszelkich niezbędnych informacji oraz czynności, celem dochodzenia roszczeń przez Wynajmującego.

 

 

 1. Odpowiedzialność stron
  1. Najemca przyjmuje na siebie w momencie przekazania przyczepy i podpisania niniejszej umowy pełną odpowiedzialność za pojazd o którym mowa w §1 niniejszej umowy, a podpisując ją oświadcza, iż odpowiada za niego własnym majątkiem w całości za wartość przyczepy, w wysokości stanowiącej równowartość przyczepy w momencie wynajmu, wraz z ewentualnymi kosztami dodatkowymi.
  2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy spowodowane użytkowaniem przyczepy, jak również w skutek działania osób trzecich w kwocie zawartej w tabeli opłat, kar umownych i kosztów dodatkowych
  3. Jeżeli w trakcie trwania wynajmu, Najemca spowoduje kolizję i ucieknie z miejsca zdarzenia lub nie poinformuje o tym Wynajmującego, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do nałożenia opłaty dodatkowej, nawet po zakończonym najmie w okresie do 3 lat.
  4. Najemca oświadcza, iż przyczepa będzie użytkowana tylko i wyłącznie przez osobę wskazaną w §2 niniejszej umowy. Zabrania się wynajmowania, podnajmowania i użyczania przyczepy na rzecz osób i podmiotów trzecich pod rygorem nałożenia opłaty dodatkowej, chyba że Najemca otrzyma pisemną zgodę od Wynajmującego.
  5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie przez Najemcę lub osobę trzecią, której odstąpiono przyczepę, przepisów prawa o ruchu drogowym i innych mogących mieć zastosowanie. Najemca zobowiązuje się do uiszczenia wszelkich kosztów związanych z nałożonymi opłatami / karami pieniężnymi na Kierowcę przyczepy (pojazd), w czasie w którym ten z niego korzystał na podstawie niniejszej umowy. Najemca przyjmuje swoją odpowiedzialność z tego tytułu i zobowiązuje się do nie podnoszenia twierdzeń, iż wobec wystąpienia wyjątkowych okoliczności, w tym w szczególności z racji upływu czasu, nie jest w stanie precyzyjnie potwierdzić tożsamości osoby użytkującej w tym czasie pojazd. Najemca niezależnie od powyższych okoliczności w każdym przypadku zobowiązany jest do zwrócenia nałożonej kary pieniężnej na Wynajmującego, jeśli wynikła ona choćby pośrednio z czynności przedsięwziętych przez Najemcę, w związku z korzystaniem z przedmiotu najmu.
  6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia instalacji elektrycznej pojazdu, do którego podpinana będzie przyczepa.
  7. W przypadku zwrotu przyczepy bez obecności przedstawiciela Wynajmującego, protokół zwrotu zostanie sporządzony niezwłocznie po rozpoczęciu pracy przez Wynajmującego, a w przypadku wykrycia uszkodzeń Wynajmujący skontaktuje się z Najemcą niezwłoczenie.

 

 1. Koszty i opłaty
  1. Chęć przedłużenia najmu powinna zostać zgłoszona minimum 24 godziny przed upływem terminu zwrotu.
  2. Nie zwrócenie przyczepy na czas w ustalonym miejscu, oznaczało będzie przedłużenie wynajmu o kolejne 24h, zgodnie z cennikiem. Do standardowej ceny wynajmu za dobę, doliczona zostanie opłata w wysokości 100% standardowej ceny za wynajem dobowy.
  3. Jeśli wpłacona została kaucja, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do potrącenia z niej wszelkich opłat dodatkowych.
  4. W szczególnych wypadkach, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zatrzymania kaucji w całości do czasu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów dot. Stanu przyczepy podczas zwrotu, jednak nie dłużej niż na okres 7 dni roboczych
  5. Wynajmujący przekazuje Najemcy pojazd czysty i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony. W przypadku nadmiernego zabrudzenia, Najemca zobowiązuje się pokryć koszt sprzątania zgodnie z tabelą opłat dodatkowych
  6. Opłata serwisowa w wysokości 199zł pobierana od Najemcy, pokrywa koszt dezynfekcji przyczepy oraz przygotowania jej do następnego najmu pod kątem sanitarnym, nie jest to opłata uprawniająca Najemcę do zwrotu przyczepy zabrudzonej i zaśmieconej.
  7. W przypadku unieruchomienia przyczepy ze względu na brak dokumentów, tablicy rejestracyjnej lub uszkodzeń uniemożliwiających dalszy wynajem z winy Najemcy, Wynajmujący nałoży opłatę dodatkową zgodnie z tabelą opłat dodatkowych.
  8. W przypadku potrzeby holowania przyczepy ze względu na uszkodzenia spowodowane przez Najemcę lub unieruchomienie przyczepy, Wynajmujący nałoży na Najemcę opłatę dodatkową w wysokości 3zł netto za każdy km holowania do siedziby Wynajmującego lub wybranego serwisu.
  9. W przypadku konieczności doprowadzenia przyczepy do siedziby Wynajmującego ze względu na zwrot lub porzucenie w innym miejscu, Wynajmujący nałoży na Najemcę opłatę dodatkową w wysokości 3zł netto za każdy km holowania do siedziby Wynajmującego.

 

 1. Tabela opłat dodatkowych

Opis zdarzenia

Wysokość opłaty dodatkowej

Zgubienie tablicy rejestracyjnej lub dowodu rejestracyjnego

200zł

Przestój przyczepy w związku z uszkodzeniami

100zł za dobę

Uszkodzenie poszycia przyczepy

100zł + koszt zgodny z kosztorysem warsztatu naprawczego

Uszkodzenie elementów jezdnych oraz zaczepu

100zł + koszt zgodny z kosztorysem warsztatu naprawczego

Uszkodzenie wyposażenia wnętrza

100zł + koszt zgodny z kosztorysem warsztatu naprawczego

Uszkodzenie szyb i okien

100zł + koszt zgodny z kosztorysem warsztatu naprawczego

Zwrot brudnej przyczepy wewnątrz

100zł

Zwrot brudnej przyczepy z zewnątrz

100zł

Pranie tapicerki (każdy element tapicerki rozliczany osobno)

50zł

Opłata dodatkowa

1000zł

 

 

 1. Postanowienia końcowe
  1. Najemca zobowiązany jest do zwrotu przyczepy przed czasem określonym w §4 niniejszej umowy, w stanie nie pogorszonym względem stanu w momencie wydania. Potwierdzeniem stanu przyczepy w momencie wydania i zwrotu jest wypełniony protokół odbioru i wydania.
  2. Za przerwanie wynajmu z winy osoby trzeciej (kolizja, kradzież, itp.) , uniemożliwiające dalsze poruszanie się pojazdem, Najemcy nie przysługuje zwrot pieniędzy za niedokończony wynajem. Może on rościć tę kwotę od sprawcy zdarzenia lub odpowiedzialnego Towarzystwa ubezpieczeniowego.
  3. Zwrot przyczepy przed czasem określonym w §4 nie uprawnia do zwrotu jakiejkolwiek części opłaty za najem.
  4. Wszelkie spory z tytułu niniejszej umowy toczyć się będą przed sądem właściwym dla siedziby Wynajmującego.