regulamin wypożyczalni przyczep


Regulamin wypożyczenia przyczepy towarowej.

 1. Ogólne warunki umowy.
  1. Wynajmujący wynajmuje, a Najemca bierze w wynajem przyczepę o której mowa w §2 niniejszej umowy
  2. Najemca podpisując umowę oświadcza, iż posiada ważne, nie zatrzymane lub utracone prawo jazdy (uprawnienia) do prowadzenia pojazdów na terenie Polski. Najemca oświadcza również i pojazd holujący przyczepę posiada ważny przegląd techniczny, dopuszczony jest do ciągnięcia przyczepy, oraz posiada ważne ubezpieczenie OC.
  3. Wydanie i zwrot przyczepy odbywa się w siedzibie wynajmującego, zwrot przyczepy winien nastąpić w miejscu określonym w §4 niniejszej umowy.
  4. Wraz z pojazdem Wynajmujący przekazuje Najemcy dowód rejestracyjny, ważną polisę OC i kluczyki (jeśli są potrzebne) do przyczepy. Jeżeli obowiązujące prawo nie wymaga posiadania dokumentów przez Najemcę, Wynajmujący zostaje zwolniony z tego obowiązku.
  5. Warunkiem rozpoczęcia wynajmu jest opłacenie pełnej wartości wynajmu i (jeśli wymagane) wpłacenie kaucji, chyba że pisemnie postanowiono inaczej.
 2. Obowiązki Najemcy.
Wykonywanie codziennej obsługi technicznej przyczepy na własny koszt, przestrzegania zasad zawartych w instrukcji przyczepy.  
 1. Utrzymania przyczepy w należytym stanie technicznym.
 2. Każdorazowego zabezpieczania przyczepy przed kradzieżą
 3. Nie usuwania, niszczenia numerów fabrycznych i tabliczek znamionowych umieszczonych na karoserii przyczepy.
 4. Niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o każdym zdarzeniu drogowym tj. wypadek/kolizja.
 5. Niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego w przypadku kradzieży przyczepy.
 6. Niedokonywanie zmian, modyfikacji, ingerowania w instalację elektryczną przyczepy.
 7. W przypadku kradzieży przyczepy Najemca zobowiązuje się do dopełnienia formalności (powiadomienia Policji i Wynajmującego) oraz udzieleniu wszelkich niezbędnych informacji oraz czynności, celem dochodzenia roszczeń przez Wynajmującego.
 
 1. W szczególności zabrania się:
  1. Przewożenia gruzu, ziemi, piachu i innych silnie brudzących materiałów luzem.
  2. Przewożenia silników, skrzyń samochodowych lub innych części mogących zaplamić lub uszkodzić podłogę przyczepy.
  3. Przewożenia bez zabezpieczenia pojazdów lub maszyn, mogących uszkodzić przyczepę w szczególności podłogę i najazdy.
  4. Przekraczania dopuszczalnej prędkości i ładowności
  5. Przewożenia materiałów niebezpiecznych, szkodliwych i zwierząt.
  6. Montowanie, demontowanie, dokonywanie zmian w przyczepie i jej wyposażeniu.
  7. Oklejania przyczepy
  8. Wyjeżdżania przyczepą poza granice Polski chyba że uzgodniono to z Wynajmującym.
 
 1. Odpowiedzialność stron.
  1. Najemca przyjmuje na siebie w momencie przekazania przyczepy i podpisania niniejszej umowy pełną odpowiedzialność za pojazd o którym mowa w §2 niniejszej umowy, a podpisując ją oświadcza, iż odpowiada za niego własnym majątkiem w całości za wartość przyczepy, w wysokości stanowiącej równowartość przyczepy w momencie wynajmu, wraz z ewentualnymi kosztami dodatkowymi.
  2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy spowodowane użytkowaniem przyczepy, jak również w skutek działania osób trzecich w kwocie zawartej w tabeli opłat, kar umownych i kosztów dodatkowych
  3. Jeżeli w trakcie trwania wynajmu, Najemca spowoduje kolizję i ucieknie z miejsca zdarzenia lub nie poinformuje o tym Wynajmującego, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do nałożenia opłaty dodatkowej, nawet po zakończonym najmie w okresie do 3 lat.
  4. W przypadku uszkodzeń mniejszych niż udział w skodzie, Najemca obciążany jest dokładnie taką wartością, zgodnie z kosztorysem producenta przyczepy danej marki. W przypadku szkody wyższej Najemca może zostać obciążony wartością maksymalną udziału w skodzie dla danego rodzaju przyczepy.
  5. Najemca oświadcza, iż przyczepa będzie użytkowana tylko i wyłącznie przez osobę wskazaną w §3 niniejszej umowy. Zabrania się odstępowania i dysponowania pojazdem na rzecz osób i podmiotów trzecich pod rygorem nałożenia opłaty dodatkowej, chyba że Najemca otrzyma pisemną zgodę od Wynajmującego.
  6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie przez Najemcę lub osobę trzecią, której odstąpiono przyczepę, przepisów prawa o ruchu drogowym i innych mogących mieć zastosowanie. Najemca zobowiązuje się do uiszczenia wszelkich kosztów związanych z nałożonymi opłatami / karami pieniężnymi na Kierowcę przyczepy (pojazd), w czasie w którym ten z niego korzystał na podstawie niniejszej umowy. Najemca przyjmuje swoją odpowiedzialność z tego tytułu i zobowiązuje się do nie podnoszenia twierdzeń, iż wobec wystąpienia wyjątkowych okoliczności, w tym w szczególności z racji upływu czasu, nie jest w stanie precyzyjnie potwierdzić tożsamości osoby użytkującej w tym czasie pojazd. Najemca niezależnie od powyższych okoliczności w każdym przypadku zobowiązany jest do zwrócenia nałożonej kary pieniężnej na Wynajmującego, jeśli wynikła ona choćby pośrednio z czynności przedsięwziętych przez Najemcę, w związku z korzystaniem z przedmiotu najmu.
  7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia instalacji elektrycznej pojazdu, do którego podpinana będzie przyczepa.
  8. W przypadku zwrotu przyczepy bez obecności przedstawiciela Wynajmującego, protokół zwrotu zostanie sporządzony niezwłocznie po rozpoczęciu pracy przez Wynajmującego, a w przypadku wykrycia uszkodzeń Wynajmujący skontaktuje się z Najemcą niezwłocznie.
 
 1. Koszty i opłaty:
  1. Chęć przedłużenia najmu powinna zostać zgłoszona minimum 12 godzin przed upływem terminu zwrotu.
  2. Nie zwrócenie przyczepy na czas w ustalonym miejscu, oznaczało będzie przedłużenie wynajmu o kolejne 24h, zgodnie z cennikiem. Do standardowej ceny wynajmu za dobę, doliczona zostanie opłata w wysokości 100% standardowej ceny za wynajem dobowy.
  3. W przypadku stwierdzenia w momencie zwrotu przyczepy niezastosowania się do zapisów w §6 pkt. 2 i 3, Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów usunięcia wad i szkód wynikający się z niezastosowania §6 pkt. 2 i 3.
  4. Jeśli wpłacona została kaucja, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do potrącenia z niej wszelkich kosztów dodatkowych.
  5. W szczególnych wypadkach, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zatrzymania kaucji w całości do czasu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów dot. Stanu przyczepy podczas zwrotu.
  6. Wynajmujący przekazuje Najemcy pojazd czysty i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony. W przypadku nadmiernego zabrudzenia, Najemca zobowiązuje się pokryć koszt sprzątania w zryczałtowanej kwocie 50zł.
  7. W przypadku nadmiernych zabrudzeń, jak np. plamy, zalania, Wynajmujący obciąży Najemcę całkowitym kosztem sprzątania przyczepy, dodatkowo zastrzega sobie prawo do naliczenia kary za przestój przyczepy, a jeśli dojdzie do trwałych uszkodzeń elementów takich jak podłoga, burty, plandeka, itp.– Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy kosztami ich wymiany.
  8. W przypadku unieruchomienia przyczepy ze względu na brak dokumentów, tablicy rejestracyjnej lub konieczności unieruchomienia przyczepy ze względu na zabrudzenia lub inne zniszczenia z winy Najemcy, Wynajmujący naliczy karę w wysokości 50zł za każdą rozpoczętą dobę przestoju.
  9. W przypadku potrzeby holowania przyczepy ze względu na uszkodzenia spowodowane przez Najemcę lub unieruchomienie przyczepy, Wynajmujący nałoży na Najemcę opłatę dodatkową w wysokości 3zł netto za każdy km holowania do siedziby Wynajmującego lub wybranego serwisu.
  10. W przypadku konieczności doprowadzenia przyczepy do siedziby Wynajmującego ze względu na zwrot lub porzucenie w innym miejscu, Wynajmujący nałoży na Najemcę opłatę dodatkową w wysokości 3zł netto za każdy km holowania do siedziby Wynajmującego.
 2. Postanowienia dodatkowe.
  1. Najemca zobowiązany jest do zwrotu przyczepy przed czasem określonym w §4 niniejszej umowy, w stanie nie pogorszonym względem stanu w momencie wydania. Potwierdzeniem stanu przyczepy w momencie wydania i zwrotu jest wypełniony protokół odbioru i wydania.
  2. Za przerwanie wynajmu z winy osoby trzeciej (kolizja, kradzież, itp.) , uniemożliwiające dalsze poruszanie się pojazdem, Najemcy nie przysługuje zwrot pieniędzy za niedokończony wynajem. Może on rościć tę kwotę od sprawcy zdarzenia lub odpowiedzialnego Towarzystwa ubezpieczeniowego.
  3. Zwrot przyczepy przed czasem określonym w §4 nie uprawnia do zwrotu jakiejkolwiek części opłaty za najem.
  4. Wszelkie spory z tytułu niniejszej umowy toczyć się będą przed sądem właściwym dla siedziby Wynajmującego.
  5. Zabrania się, bez pisemnej zgody Wynajmującego opuszczania granic z wypożyczoną przyczepą.
  Tabela opłat, wysokości kaucji, dopłat i kar umownych.
ZdarzenieWysokość opłaty.
Brak tablicy rejestracyjnej, dowodu rejestracyjnego, polisy OC,200 zł (za każdy brak) + opłata za postój przyczepy
Uszkodzenie płyty podłogiDo 1500 zł
Utrata gwarancji na pojazdDo 5000 zł
Uszkodzenie najazdówDo 1500 zł
Uszkodzenie plandeki Do 2000 zł
Uszkodzenie metalowego stelażaDo 2000 zł
Uszkodzenie zaczepuDo 500 zł
Uszkodzenie błotnikaDo 300 zł
Uszkodzenie oświetlenia przyczepyDo 500 zł
Uszkodzenie instalacji elektrycznej przyczepyDo 1000 zł
Opłata dodatkowaDo 5 000 zł
 
Dokument jest objęty prawem autorskim przez firmę MD MAGDALENA DORUCH, kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie fragmentów lub całości bez pisemnej zgody MD MAGDALENA DORUCH jest ZABRONIONE.