Regulamin rezerwacji


Regulamin Rezerwacji

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umowy o dokonanie rezerwacji przyczepy (dalej: Przyczepa) pozostającego w ofercie Rezerwującego pomiędzy Klientem a Magdaleną Doruch prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MD Magdalena Doruch, ul. Opolska 12, 31-355 Kraków, NIP: 9970143590 (dalej: Rezerwujący).
 2. Klientem może zostać osoba pełnoletnia dysponująca prawem jazdy kategorii B oraz pojazdem wyposażonym w hak holowniczy z ważnym na dzień wydania ubezpieczeniem OC.
 3. W celu przesłania zapytania dotyczącego rezerwacji Przyczepy za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Rezerwującego Klient jest zobowiązany do:
 4. wybraniu rodzaju Przyczepy;
 5. wybraniu okresu docelowego najmu Przyczepy;
 6. uzupełnieniu danych wskazanych w formularzu;
 7. akceptacji Polityki Prywatności;
 8. akceptacji Regulaminu
 9. wybraniu przycisku „Zarezerwuj”
 10. potwierdzenia rezerwacji poprzez weryfikację adres e-mail
 11. dokonaniu opłaty w formie zadatku poprzez zewnętrzny system przelewy24
 12. W odpowiedzi na przesłane zapytanie System automatycznie lub Rezerwujący, na adres e-mail Klienta prześle odpowiedź potwierdzającą rezerwację.
 13. Umowa o dokonanie rezerwacji Pojazdu zostaje zawarta w momencie:
 14. potwierdzenia przez Rezerwującego dostępności przyczepy;
 15. zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej na rachunku bankowym Rezerwującego.
 16. W ramach zawartej Umowy rezerwacyjnej, Rezerwujący zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta usługi rezerwacji Przyczepy oraz usługi przygotowania Przyczepy do przyszłego najmu.
 17. Opłata rezerwacyjna jeżeli nie stanowi całości wartości najmu jest zaliczana na poczet ceny za wynajem Przyczepy. Wpłata opłaty rezerwacyjnej ma skutek zadatku określonego w art. 394 kodeksu cywilnego.
 18. Klient dokonując rezerwacji Przyczepy akceptuje fakt, że Pojazd, który będzie przedmiotem najmu, jest Pojazdem używanym.
 19. Odbiór zarezerwowanej Przyczepy musi nastąpić w siedzibie Rezerwującego do godziny, która została ustalona w rezerwacji, pierwszego dnia okresu docelowego najmu Pojazdu.
 20. Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług określonych w ust.6 powyżej w ramach zawartej Umowy rezerwacyjnej przed upływem 14 dniowego okresu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa i tym samym zrzeka się przysługującego mu prawa do odstąpienia od Umowy rezerwacyjnej w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia.
 21. W przypadku:
 22. rezygnacji z rezerwacji Przyczepy przed okresem najmu Rezerwujący jest uprawniony zachować zadatek wpłacony tytułem opłaty rezerwacyjnej;
 23. nieodebrania Przyczepy w terminie Klient wyraża zgodę na zwolnienie rezerwacji Pojazdu po okresie, w którym kwota opłaty rezerwacyjnej pokrywa czynsz najmu za okres wypożyczenia. W takim przypadku kwota opłaty rezerwacyjnej pokryje koszty Rezerwującego związane z rezerwacją, przygotowaniem Przyczepy, zagwarantowaniem ich dostępności,
 24. odebrania Przyczepy po uzgodnionym terminie – Klient zostanie obciążony opłatą za cały okres najmu.
 25. Warunkiem odbioru Przyczepy jest podpisanie umowy najmu Pojazdu i ustanowienie zabezpieczenia w sposób opisany w umowie najmu.
 26. W przypadku gdy Rezerwujący nie będzie mógł wydać zarezerwowanej Przyczepy, jest zobowiązany zaproponować Klientowi inną równorzędną Przyczepę lub wskazać Klientowi inny satysfakcjonujący okres wynajmu. W przypadku braku akceptacji takiej zmiany Klientowi przysługuje prawo do żądania od Rezerwującego zwrotu całości opłaty rezerwacyjnej.
 27. Odbioru Przyczepy, a tym samym zawarcia umowy najmu Przyczepy, może dokonać Klient lub osoba wskazana przez niego w procesie rezerwacji i zaakceptowana przez Rezerwującego.
 28. Umowa rezerwacji wygasa w momencie:
 29. Zawarcia umowy najmu Przyczepy;
 30. Rezygnacji z rezerwacji Przyczepy przed okresem najmu;
 31. Nieodebrania Przyczepy i upływie okresu w którym kwota opłaty rezerwacyjnej pokrywa czynsz najmu za okres wypożyczenia.
 32. Jeżeli w skutek zmian przepisów prawa część postanowień niniejszej umowy stałaby się nieważna z powodu niezgodności z prawem, nie będzie to mieć wpływu na ważność całej umowy. Strony dołożą wszelkich starań, aby osiągnąć porozumienie, co do zmian, jakie powinny zostać dokonane w umowie w celu zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, które będą zgodne z prawem i które w największym zakresie oddadzą intencje kontraktowe stron.
 33. Wszelkie oświadczenia składane w związku z niniejszą Umową wymagają zachowania formy pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.
 34. Z chwilą podpisania niniejszej Umowy przestają obowiązywać wszelkie inne umowy i porozumienia dotychczas wiążące Strony w zakresie pokrywającym się z jej przedmiotem.
 35. Do spraw nie uregulowanych niniejszą Umową stosują się przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz przepisy obowiązujące w Polsce.
 36. Wszelkie ewentualne spory związane z interpretacją lub wykonywaniem niniejszej Umowy rozstrzygane będą w drodze postępowania mediacyjnego między Stronami, a w przypadku braku polubownego, pozasądowego rozstrzygnięcia, organem rozstrzygającym będzie sąd właściwy dla siedziby Klienta w przypadku, kiedy Klient jest konsumentem, w innym przypadku dla siedziby Rezerwującego.
 37. Godziny pracy wypożyczalni: Poniedziałek – Piątek od 8:00 do 18:00, Sobota od 8:00 – 14:00