Polityka prywatności


Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) Wynajmujący informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Magdalena Doruch prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MD Magdalena Doruch ul. Opolska 12, 31-355 Kraków, NIP: 9970143590 (zwana dalej: Wynajmujący).

2) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia przez Najemcę z Wynajmującym umowy najmu przyczepy lub innych oferowanych przedmiotów na stronie www.pbrent.pl i wykonania zawartej przez Strony umowy najmu Pojazdu, a także wykonania ciążących na Wynajmującym obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

3) Wynajmujący jest uprawniony do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami Wynajmującego), jak również podmiotom świadczącym usługi prawne i księgowe. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Wynajmującego na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy wynajmującym a Podwykonawcami Wynajmującego. Ponadto Wynajmujący jest zobowiązany do przekazywania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

4) Dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu wykonania umowy, w tym sytuacji, gdy realizacja umowy będzie wymagała udziału Podwykonawców Wynajmującego posiadających siedziby poza obszarem EOG.

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej z Wynajmującym umowy najmu Pojazdu, w związku z którą dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy najmu. Natomiast dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

6) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Najemcę zgody.